Algemene Voorwaarden

Bijgaand treft u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Kerstster.com

Kerstster.com
Hoofdstraat 172 | 2071 EM Santpoort-Noord

Bank : NL52ABNA0558931278
Btw nr.: NL808410660B01
Kvk nr.: 34125498

Emailadres: info@uitdenvreemde.nl

Alle bedragen zijn inclusief BTW (21%). Bestellingen worden in principe binnen 1 week na betaling geleverd.
Lees ook de onderstaande Algemene Voorwaarden, hierin staan ook de betalingsvoorwaarden beschreven.

Algemene voorwaarden:

Artikel 1 – Algemeen
1.1 “Kerstster.com” is een onderdeel van “Uit den Vreemde”
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kerstster.com. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Kerstster.com zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Aanbod en overeenkomst
2.1 Een overeenkomst tussen Kerstster.com en de koper komt tot stand nadat Kerstster.com de aanvaarding van haar aanbod door de koper online heeft bevestigd en de koper de ontvangst van de bevestiging van acceptatie heeft bevestigd.

Artikel 3 – Prijzen/tarieven en betalingscondities
3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro’s (€) en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.3 Kerstster.com behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen.

De koper is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen tien (7) dagen na de bestelling.
3.4 Alle bestellingen zullen door de koper vooraf worden betaald. Na ontvangst van de betaling worden de bestelde goederen geleverd volgens onze condities (artikel 4) voorzien van duidelijke factuur .

Artikel 4 – Levering / leveringstermijnen
4.1 Het versturen van de bestelling geschied via de TNT. Er wordt gestreefd naar een leveringstijd van maximaal 5 werkdagen.
4.2 Te maken verzendkosten of bezorgkosten zijn voor rekening van koper. Indien er een keuze wordt gemaakt voor een rembours pakket en een pakket niet wordt opgehaald, zullen de verzendkosten worden verhaald op de koper (eventueel via een incassobureau).
4.3 De door Kerstster.com opgegeven uiterlijke levertijd van 5 dagen zal nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij het vooruitzicht op een niet tijdige levering zal Kerstster.com de koper om een langere levertermijn verzoeken. Wanneer de producten niet binnen de gestelde levertermijn geleverd kunnen worden heeft de koper het recht de koop te ontbinden en zal binnen 14 dagen na reclamering het reeds vooruitbetaalde bedrag worden geretourneerd.
4.4 Kerstster.com behoudt zich binnen de gestelde levertermijn het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen wordt verzonden.
4.5 Kerstster.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
4.6 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 5 – Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1 In geval van tijdelijke overmacht is Kerstster.com gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering geldt. Indien de tijdelijke overmacht langer dan 1 maand duurt, zal de koper gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijk overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.
5.2 De koper is, ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle aan de koper geleverde zaken blijven eigendom van Kerstster.com totdat alle bedragen die de koper verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Kerstster.com zijn voldaan.

Artikel 7 – Risico
7.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment van levering in de zin van artikel 4.2.

Artikel 8 – Niet goed – geld terug
9.1 De koper onderzoekt de producten na ontvangst direct op uitwendige beschadigingen en het compleet zijn. Indien de producten beschadigd of incompleet zijn geleverd moet door de koper binnen vijf (5) dagen na ontvangst contact op worden genomen met Kerstster.com.

Afhandeling geschiedt zoals beschreven onder 9.2.
9.2 Kerstster.com staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Kerstster.com betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen dertig (30) dagen na levering blijkt dat de producten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten. Retourzendingen worden door Kerstster.com uitsluitend geaccepteerd indien het product is voorzien van originele verpakking en gebruiksaanwijzing. De kosten van retourzending komen voor rekening van de koper. Kerstster.com zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.
9.3 Indien de koper een zaak niet wenst af te nemen, heeft de koper het recht de zaak binnen tien (10) dagen na aflevering aan Kerstster.com te retourneren. Retourzendingen worden door Kerstster.com uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten van retourzending komen voor rekening van de koper.
Kerstster.com zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.

Artikel 10 – Bestellingen / communicatie
10.1 Kerstster.com is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Kerstster.com, dan wel tussen Kerstster.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en Kerstster.com.

Artikel 11 – Persoonsgegevens
11.1 Door de koper ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een tijdelijk bestand. Deze gegevens zijn noodzakelijk en zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper.
11.2 De persoonlijke gegevens zullen niet aan derden doorgegeven worden.

Artikel 12 – Klachten en geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende consumenten is het Nederlands recht van toepassing. Kerstster.com onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument of van de vestigingsplaats van de aanbieder. Dit naar de keuze van de consument.
12.2 Kerstster.com wijst bij een geschil op de mogelijkheid van bemiddeling en/of bijstand door de Consumentenbond.

Artikel 13 – Klantenservice
13.1 Klantenservice is bereikbaar via de op deze website aangegeven communicatiekanalen.